MainMenu | Rss Feed

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วิชาความสุข

อาจารย์ ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิชา ความสุข เคล็ดลับของการออม โดยในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออมและวินัยในการออม
12-02-2020

โปลิเทคนิคลานนา คว้ารางวัลการประกวดหนุ่มสาวดาวเดือน อาชีวศึกษาเอกชน

การประกวดหนุ่มสาวดาวเดือน อาชีวศึกษาเอกชน ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ โปลิเทคนิคลานนาฯ คว้าสองรางวัล ได้แก่ รางวัลดาวเทียม และรางวัลเดือนเทียม
08-02-2020

โปลิเทคลานนา คว้ารางวัลประกวดร้องเพลง การแข่งขันอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโปลิฯ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวนรกมล แก้วอ่อน Ti.2101, ร้องเพลงไทยสากลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายดนุพร เห็นพร้อม IT 3102, ร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวศรัณย์พร สุขสิทธิ์ AR.3101รางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงสากลหญิง ได้แก่นางสาวอภิญญา จายอุ๊ TI.4101 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายปริญญา ทองใจ AU.4101 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดเชียงใหม่
08-02-2020

งานแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
07-02-2020

วิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรรางวัลทักษะอาชีวศึกษา ระดับชาติ

นายฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาตัวแทนวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งกันทั้งสิ้น 2 รายการ 5 ทักษะการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญเงิน 2.การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเหรียญเงิน 3.การแข่งขันวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R ระดับเหรียญทอง 4.การประกวดพูดในที่สาธารณะภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญเงิน 5.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับเหรียญเงิน
05-02-2020

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์ทเชียงใหม่

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ อาจารย์ฉลวย พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยฯกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ โดยมีดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่นี้เป็นตัวแทน วันที่ 4 ก.พ. 2563 #โปลิเทคนิคลานนาสร้างคนดีมีความรู้สู่สังคม
04-02-2020

วงดนตรีโปลิแบนด์ คว้ารางวัลระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีของวิทยาลัยฯที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของประเทศ....ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล คนพันธ์R... #สุดยอดกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ของประเทศ
01-02-2020

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการตลาด ศึกษาดูงาน

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานการตลาดนำนักศึกษาจำนวน 63 คนเข้าทัศนศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หอดูดาวที่อุทยานดาราศาสตร์ สิรินธร เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันที่ 30 มกราคม 2563
31-01-2020