MainMenu | Rss Feed

ผู้บริหารรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
27-01-2021

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมบุคลากร เข้าร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้หอม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราชครบรอบปีที่ 39 ในวันที่ 25 มกราคม 2564
25-01-2021

ตัวอย่างภาพ หนังสืออนุสรณ์ในรูปแบบ E-Book

ตัวอย่างภาพ หนังสืออนุสรณ์ในรูปแบบ E-Book
21-01-2021

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
21-01-2021

คณบดี ม.แม่โจ้ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่2564

ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564
20-01-2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้ามาประเมินความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้ามาประเมินและตรวจสอบบัญชีรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในฐานะที่วิทยาลัยฯ ได้เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามข้อกำหนดในการประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี พ.ศ. 2564 โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบฯ จำนวน 10 สาขา ได้แก่ 1. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1 2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 3. สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 4. สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 1 5. สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 6. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 7. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 8. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 9. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 10. สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1
12-01-2021

ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

อ.อุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อ.วุฒิพงษ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับ พ.ต.ท.พายัพ เทพอินทร์ ผู้บังคับกองร้อย 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) พ.ต.ต.สุวิทย์ วันทิต ผู้บังคับกองร้อย 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) พ.ต.อ อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผู้กำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรมหาราช) พ.อ. สุทธิพงศ์ งาเวียง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
08-01-2021

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอน Online

ผู้บริหารวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ประชุมบุคลากรกว่า 170 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการเรียน การสอนนักศึกษา ระบบ online เต็มรูปแบบ
07-01-2021