MainMenu | Information

  • View :
Author : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคเนคลานนา เชียงใหม่
Publishing Date : Feb 24, 2017
ตามที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)และ (กรอ.) จะต้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/ต่อภาคเรียน โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดกิจกรรมพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Author : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคเนคลานนา เชียงใหม่
Publishing Date : Feb 24, 2017
นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) ซึ่งจะจบการศึกษาในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 หรือ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2558 นี้ โดยมีแนวปฏิบัติวิธีการและหลักฐานในการชำระหนี้ตามรายละเอียดแนบนี้ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาผู้กู้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อทางกองทุนให้กู้ยืมการศึกษาจะได้นำเงินที่ได้รับคืนมาจัดสรรให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป
Author : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคเนคลานนา เชียงใหม่
Publishing Date : Feb 24, 2017
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่3/2559 นักศึกษา ปวส. แผน 2
Author : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคเนคลานนา เชียงใหม่
Publishing Date : Feb 24, 2017
Author : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคเนคลานนา เชียงใหม่
Publishing Date : Jan 01, 2015
Author : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคเนคลานนา เชียงใหม่
Publishing Date : Jan 01, 2017