MainMenu | BookDetail

 ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของผู้เขียนว่าด้วยเรื่องของการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็คือการเลือกคนและการใช้คนนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการบริหารด้วย อีกทั้งกลยุทธ์ตามภูมิปัญญาและ ตำราศาสตร์วิชาต่างๆ ของตะวันออก อาทิ คัมภีร์นรลักษณ์ ของจีน คัมภีร์พิชัยสงคราม คัมภีร์เต๋าเต็งเก็ง คัมภีร์ของอินเดีย ที่มีมานานกว่าพันปี อาทิ -การเลือกคน การดูคน การใช้และมอบหมายงาน -คิดทำการใหญ่ต้องใช้ช่วงยอดคน -คนคล้ายดั่งปลาอ้วน ปลาผอม -กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี -หลักการ 5 ร่วมในการฝึกช้างเผือก

Published date
: Oct 08, 2018
Publisher
: ธรรมนิติเพลส
Category
Page
: 152
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก 
300 a : Total pages 
152 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของผู้เขียนว่าด้วยเรื่องของการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็คือการเลือกคนและการใช้คนนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการบริหารด้วย อีกทั้งกลยุทธ์ตามภูมิปัญญาและ ตำราศาสตร์วิชาต่างๆ ของตะวันออก อาทิ คัมภีร์นรลักษณ์ ของจีน คัมภีร์พิชัยสงคราม คัมภีร์เต๋าเต็งเก็ง คัมภีร์ของอินเดีย ที่มีมานานกว่าพันปี อาทิ -การเลือกคน การดูคน การใช้และมอบหมายงาน -คิดทำการใหญ่ต้องใช้ช่วงยอดคน -คนคล้ายดั่งปลาอ้วน ปลาผอม -กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี -หลักการ 5 ร่วมในการฝึกช้างเผือก 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.