MainMenu | BookDetail

หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย ลดโอกาสความล้มเหลว พบเนื้อหาในเล่ม อาทิ ลักษณะพิเศษของการคิดเชิงอนาคต มีหลักในการคาดการณ์ เน้นความสมจริง นำมาใช้ประโยชน์ได้

Published date
: Oct 08, 2018
Publisher
: ซัคเซส มีเดีย
Category
Page
: 209
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
การคิดเชิงอนาคต 
300 a : Total pages 
209 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย ลดโอกาสความล้มเหลว พบเนื้อหาในเล่ม อาทิ ลักษณะพิเศษของการคิดเชิงอนาคต มีหลักในการคาดการณ์ เน้นความสมจริง นำมาใช้ประโยชน์ได้ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.