MainMenu | BookDetail

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยฝึกฝนคุณให้คิดเชิงเปรียบเทียบ ถอดหน้ากาก "ความต่าง" ใน "ความเหมือน" เชื่อมโยง "ความเหมือน" ใน "ความต่าง" ปลดปล่อย "ศักยภาพการเปรียบเปรยของสมอง" ด้วยเนื้อหา อาทิ เข้าใจการเปรียบเทียบ การเปรียบเปรย การเทียบเคียง ความเหมือน ความต่าง การเปรียบเทียบในลักษณะวิเคราะห์และสร้างสรรค์การเปรียบเทียบในหลากรูปแบบ อาทิ อดีต-ปัจจุบัน หลักการ-เหตุการณ์ ปัจจัย ทางเลือก รูปแบบ ฯลฯ

Published date
: Oct 08, 2018
Publisher
: ซัคเซส มีเดีย
Category
Page
: 169
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
การคิดเชิงเปรียบเทียบ 
300 a : Total pages 
169 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยฝึกฝนคุณให้คิดเชิงเปรียบเทียบ ถอดหน้ากาก "ความต่าง" ใน "ความเหมือน" เชื่อมโยง "ความเหมือน" ใน "ความต่าง" ปลดปล่อย "ศักยภาพการเปรียบเปรยของสมอง" ด้วยเนื้อหา อาทิ เข้าใจการเปรียบเทียบ การเปรียบเปรย การเทียบเคียง ความเหมือน ความต่าง การเปรียบเทียบในลักษณะวิเคราะห์และสร้างสรรค์การเปรียบเทียบในหลากรูปแบบ อาทิ อดีต-ปัจจุบัน หลักการ-เหตุการณ์ ปัจจัย ทางเลือก รูปแบบ ฯลฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.