MainMenu | BookDetail

คู่มือหมอชาวบ้านเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นล้านเล่มไปแล้วเป็นคู่มือของชาวบ้านเพื่อเป็นเพื่อนแก้ทุกข์. เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เพราะสุขภาพก็คือสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงความเป็นปกติทั้งทางกาย, ทางจิต และทางสังคม, ความเป็นปกติคือภาวะที่เป็นสุขหรือสุขภาพ. สุขภาพไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลไม่ใช่ที่สร้างสุขภาพ แต่เป็นที่ซ่อมเมื่อสุขภาพเสียหายเกินความสามารถของประชาชนที่จะซ่อมเอง.การสร้างสุขภาพต้องอยู่ที่ตัวเราเอง, อยู่ในครอบครัว, อยู่ในชุมชน, อยู่ในโรงเรียน, อยู่ในที่ทำงาน. นั่นคือสุขภาพอยู่ในวิถีชีวิตทั้งหมด หรืออยู่ในวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต เราต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตที่ดี, หมอชาวบ้านเป็นองค์กรหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมวิถีชีวิตเรียนรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าประชาชนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงามร่วมกันได้การดำรงชีวิตที่ดีงามร่วมกันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติไม่ใช่การเอาตัวรอดเฉพาะตน, ฉะนั้น มิตรภาพและการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ. แม้คู่มือหมอชาวบ้านเล่มนี้จะเป็นเรื่องของความรู้ แต่ในความรู้นี้มีความรักจากใจของเราทุกคนที่ร่วมกันทำเพื่อมอบให้ท่าน. หากท่านได้รับประโยชน์แม้เพียงใดก็ตาม ขอพึงขยายความรักและความรู้ออกไปยังผู้อื่น เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงามร่วมกัน.

Published date
: Sep 10, 2018
Publisher
: หมอชาวบ้าน
Category
Page
: 172
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
คู่มือหมอชาวบ้าน 
300 a : Total pages 
172 
520 a : Description 
คู่มือหมอชาวบ้านเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นล้านเล่มไปแล้วเป็นคู่มือของชาวบ้านเพื่อเป็นเพื่อนแก้ทุกข์. เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เพราะสุขภาพก็คือสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงความเป็นปกติทั้งทางกาย, ทางจิต และทางสังคม, ความเป็นปกติคือภาวะที่เป็นสุขหรือสุขภาพ. สุขภาพไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลไม่ใช่ที่สร้างสุขภาพ แต่เป็นที่ซ่อมเมื่อสุขภาพเสียหายเกินความสามารถของประชาชนที่จะซ่อมเอง.การสร้างสุขภาพต้องอยู่ที่ตัวเราเอง, อยู่ในครอบครัว, อยู่ในชุมชน, อยู่ในโรงเรียน, อยู่ในที่ทำงาน. นั่นคือสุขภาพอยู่ในวิถีชีวิตทั้งหมด หรืออยู่ในวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต เราต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตที่ดี, หมอชาวบ้านเป็นองค์กรหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมวิถีชีวิตเรียนรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าประชาชนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงามร่วมกันได้การดำรงชีวิตที่ดีงามร่วมกันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติไม่ใช่การเอาตัวรอดเฉพาะตน, ฉะนั้น มิตรภาพและการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ. แม้คู่มือหมอชาวบ้านเล่มนี้จะเป็นเรื่องของความรู้ แต่ในความรู้นี้มีความรักจากใจของเราทุกคนที่ร่วมกันทำเพื่อมอบให้ท่าน. หากท่านได้รับประโยชน์แม้เพียงใดก็ตาม ขอพึงขยายความรักและความรู้ออกไปยังผู้อื่น เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงามร่วมกัน. 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.