MainMenu | BookDetail

 มือใหม่...เริ่มต้นกองทุนรวม 

การตีความทางกฎหมายของโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมแต่อย่างใดทั้งนี้ นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

Published date
: Jun 24, 2017
Publisher
: -
Category
Page
: 36 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
020 a : ISBN 
245 a : Title 
มือใหม่...เริ่มต้นกองทุนรวม 
260 b : Name of publisher 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
ก.ค.59 
300 a : Total pages 
36 หน้า 
520 a : Description 
การตีความทางกฎหมายของโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมแต่อย่างใดทั้งนี้ นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.