MainMenu | NewReleases

N
ews

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ประธานกรรมการศึกษาธิการจั..
27-01-2021