MainMenu | NewReleases

N
ews

อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง และนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบรางว..
15-07-2019